sklep@ole.pl, +48 61 855 20 85

Regulamin zakupów

SPIS TREŚCI:
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2 DEFINICJE POJĘĆ
§ 3 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
§ 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
§ 5 SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
§ 6 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY
§ 7 REKLAMACJA PRODUKTU
§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
§ 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
§ 11 UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRZEDSIĘBIORCOM
§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumentów
Wzór formularza odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy (Klient nie będący konsumentem)
Wzór formularza reklamacji dla Konsumentów
Wzór formularza reklamacji dla Przedsiębiorców (Klienci nie będący konsumentem)


Wersje do pobrania

 

Sklep Internetowy https://www.ole.pl/ dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem") określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego https://www.ole.pl/ i w szczególności reguluje:

a.     warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

b.    warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

c.     warunki i sposoby realizowania płatności;

d.    zasady i tryb postępowania reklamacyjnego, rozstrzygania sporów oraz korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 

§ 2

DEFINICJE POJĘĆ

1.      Sklep Internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://www.ole.pl/ prowadzony jest przez Ole.pl Apola spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu ul. Rynek Wildecki 3/51, 61-546 Poznań NIP: 7831750919, REGON: 36601213; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000650835; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2.      Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Ole.pl Apola spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu ul. Rynek Wildecki 3/51, 61-546 Poznań, NIP: 7831750919, REGON: 36601213; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000650835; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3.      Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która dokonała lub zamierza dokonać Zamówienia w ramach Sklepu.

4.      Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

5.      Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.      Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.      Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

8.      Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

9.      Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

10.   Ustawa O Prawach Konsumenta, Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

11.   Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

12.   Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13.   Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14.   Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

15.   Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy Sklepem, a Klientem przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

16.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę produktów i/lub usług.

 

§ 3

USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

1.      Konto (Moje Konto) – baza zawierająca dane Klienta służące między innymi do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu.

a.   Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę

·         wypełnieniu Formularza Rejestracji;

·         kliknięciu pola „Załóż konto”;

·         potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

b.   Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

c.   Usługobiorca ma możliwość usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez:

·      kliknięcie pola „usuń konto” w zakładce „Moje dane” w panelu Konta;

·      wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl;

·      wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy pisemnie na adres: Ole.pl Apola sp.k., ul. Rynek Wildecki 3/51, 61-546 Poznań;

·      inne zgłoszenie pozwalające na otrzymanie przez Usługodawcę, w sposób jednoznaczny, oświadczenia woli usunięcia Konta.

2.      Formularz Zamówienia – dostępny w Sklepie Internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację po założeniu Konta, jak również bez konieczności jego zakładania.

a.   Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:

·      wypełnienie Formularza Zamówienia;

·      kliknięcie na stronie Formularza Zamówienia pola „Przejdź do podsumowania”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

b.   W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

·      imię i nazwisko/nazwa firmy;

·      adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);

·      adres poczty elektronicznej;

·      numer telefonu.

oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

·      Produkt/y;

·      liczba Produktu/ów;

·      miejsce i sposób dostawy Produktu/ów;

·      sposób płatności;

·      nazwa firmy oraz numer NIP – w wypadku Klientów niebędących Konsumentami.

c.   Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

3.      Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

a.   Korzystanie z Newslettera następuje:

·      po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”;

·         po kliknięciu pola „Zapisz mnie na newsletter” widocznego w Formularzu Zamówienia;

·         po zalogowaniu i kliknięciu pól „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności .” i „Zapisz mnie na newsletter” w zakładce „Newsletter” w ustawieniach konta;

·      po dodaniu w wiadomości popup na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz”.

b.   Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:

·           wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl;

·           wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy pisemnie na adres: Ole.pl Apola sp.k., ul. Rynek Wildecki 3/51, 61-546 Poznań;

·           kliknięcie w link „Rezygnacja z otrzymywania wiadomości lub uaktualnienie danych kontaktowych.” znajdujący się w wiadomości e-mail stanowiącej treść Newslettera, powodujące automatyczne usunięcie z listy mailingowej lub uaktualnienie danych kontaktowych.

4.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

·           pisemnie na adres: Ole.pl Apola sp.k., ul. Rynek Wildecki 3/51, 61-546 Poznań;

·           w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl.

a.   Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

·           informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;

·           żądania Usługobiorcy;

·           danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

b.   Wymogi podane w paragrafie 3, punkt 4, podpunkt a. mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

c.   Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§ 4

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich lub Euro i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2.      Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

a.   Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z paragrafem 3, punkt 2 Regulaminu.

b.   Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

c.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:

·           udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego;

·           przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 2, podpunkt b. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy zgodnie z Polityką Prywatności.

 

§ 5

SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a.   płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b.   płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;

c.   płatność przelewem odroczonym, w terminie 14 dni od momentu wystawienia faktury VAT, chyba, że Strony ustaliły inny termin, dostępna dla urzędów, szkół publicznych i innych jednostek organizacyjnych.

d.   Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz PayPal.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych http://www.przelewy24.pl/ oraz https://www.paypal.com/pl.

2.      Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz PayPal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:

a.   Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

b.   PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Sprzedawcy termin płatności może być przedłużony do 30 dni kalendarzowych.

4.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§ 6

KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY

1.      Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2.      Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a.   przesyłka kurierska;

b.   przesyłka kurierska pobraniowa;

c.   przesyłka paletowa.

3.      W przypadku marki Franke wymagana jest przedpłata za Produkt.

4.      Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 90 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 90 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a.   w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy;

b.   w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności wymienionymi w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2.      Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3.      Zaleca się składanie Reklamacji drogą pisemną:

a.   na adres: OLE.PL Magazyn Gorlice, ul. Chopina 58, 38-300 Gorlice;

b.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl;

c.   na adres: OLE.PL Magazyn Gorlice, ul. Chopina 58, 38-300 Gorlice wraz ze zwrotem Produktu podlegającego reklamacji.

4.      Oświadczenie może zostać złożone na przykład poprzez wypełnienie formularza reklamacji:

·           Formularz reklamacyjny Konsumentów (Załącznik nr 3 do Regulaminu);

·           Formularz reklamacyjny dla Przedsiębiorców (Klienci nie będący Konsumentami) (Załącznik nr 4 do Regulaminu).

5.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a.   informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b.   żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c.   danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Spełnienie zaleceń przedstawionych w punkcie 5 nie wpływa na skuteczność złożonej reklamacji.

6.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.      Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: OLE.PL Magazyn Gorlice, ul. Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 

§ 8

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2.      Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

3.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a.   wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl);

b.   wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę);

c.   pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

§ 9

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w paragrafie 9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

a.   pisemnie na adres: OLE.PL Magazyn Gorlice, ul. Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice;

b.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl;

c.   w innej formie wybranej przez Konsumenta.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w Załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, w formie Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

2.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a.   dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b.   dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;

c.   dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

d.   dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

4.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: OLE.PL Magazyn Gorlice, ul. Chopina 58, 38-300 Gorlice.

6.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.      Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

a.   Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b.   W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b.   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c.   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d.   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e.   w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f.    w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g.   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h.   w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j.    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k.   zawartej w drodze aukcji publicznej;

l.    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 10

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.      Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

2.      W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.      W razie przesłania Produktu do Klienta niebędącego konsumentem za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.      Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

5.      W wypadku Usługobiorców nie będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

6.      Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego Konsumentem.

7.      Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§ 11

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRZEDSIĘBIORCOM

1.      Niezależnie od uregulowań sformułowanych w paragrafie 9 Regulaminu, Przedsiębiorcy przysługuje umowne prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie i sformułowanych w paragrafie 10.

2.      W ramach umownego prawa odstąpienia od Umowy, Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy oraz zwrócić Produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

3.      Zwracany przez przedsiębiorcę Produkt nie może być uszkodzony, a także nie powinien nosić śladów użytkowania. Produkt powinien posiadać oryginalne, kompletne oraz niezniszczone opakowanie oraz niezbędną dokumentację.

4.      Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Przedsiębiorcom w odniesieniu do Umów, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5.      W celu odstąpienia od Umowy należy wypełnić Formularz Zwrotu (według wzoru formularza odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy (Klient nie będący Konsumentem) będącego załącznikiem nr 2 do Regulaminu, lub po jego pobraniu ze strony udostępnionej przez Sprzedającego (TUTAJ) oraz przesłać go:

a.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl;

b.   faksem pod numerem telefonu +48 614151883;

c.   Wraz ze zwracanym produktem na adres: OLE.PL Magazyn Gorlice, ul. Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4.      W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących Konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

5.      Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Klienta na Stronie Internetowej jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

6.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.      Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego to:

a.   komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b.   dostęp do poczty elektronicznej;

c.   wybrana przeglądarka internetowa:

·           Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej;

·           Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej;

·           Opera w wersji 12.0 i wyższej;

·           Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej;

·           Safari w wersji 5.0 i wyższej;

·           Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

d.   zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;

e.   włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

8.      Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu


Wzór formularza odstąpienia od umowy dla konsumentów 

ole.pl apola sp.k.,
ul. Rynek Wildecki 3/51,

e-mail: serwis@ole.pl

tel.: 61/ 855 20 85

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Dane Klienta:

.......................................................................................                                      ......................................................................................                                                                           

.......................................................................................                                                                            Miejscowość, data

.......................................................................................

        Imię i nazwisko oraz adres konsumenta

 

Ole.pl Apola spółka komandytowa

ul. Rynek Wildecki 3/51

61-546 Poznań

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy (dla konsumenta)

Opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz 827 ze zm.)

 

 

Ja/My* .................................................................  niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy* ................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

umowy następujących rzeczy* .............................................................................................................................................

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*...............

.....................................................................................................................................................................................................

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2*:..........................................................................................

 

 

...........................................................................

             Podpis(y) konsumenta(ów)

jeśli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

 

 

* Niepotrzebne skreślić
1 podać, jeśli umowa dotyczyła świadczenia usług
2 podać, jeśli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu


Wzór formularza odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy (Klient nie będący konsumentem)

ole.pl apola sp.k.,
ul. Rynek Wildecki 3/51,

e-mail: serwis@ole.pl

tel.: 61/ 855 20 85

 

FORMULARZ ZWROTU
Przeznaczony dla przedsiębiorców (Klient nie będący konsumentem)

Dane Klienta:

Nazwa/Imię i Nazwisko zamawiającego:...............................................................................................................................

Adres:.............................................................................................................................................................................................

Adres e-mail:...............................................................             nr telefonu:...............................................................................

Dane dotyczące umowy sprzedaży:

Data zawarcia umowy sprzedaży:.........................................................................................

Numer faktury VAT/dowodu zakupu:.....................................................................................

Dane dotyczące reklamowanego produktu:

Nazwa produktu:..........................................................................................................................................................................

Kod produktu:..............................................................             Liczba sztuk:.............................................................................

Nazwa produktu:..........................................................................................................................................................................

Kod produktu:..............................................................             Liczba sztuk:.............................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Informacja o rachunku bankowym do zwrotu pieniędzy za produkty:

Numer rachunku:.........................................................................................................................................................................

Dane właściciela rachunku (jeśli inne niż dane na fakturze VAT):....................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Prosimy o bezpieczne zapakowanie zwracanego produktu oraz dołączenie:

·         Formularza zwrotu;

·         Kopii faktury VAT;

·         Karty gwarancyjnej (jeśli była dołączona do produktu).

 

Inne uwagi Klienta:.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................


Prosimy o odesłanie produktu na adres:

OLE.PL Magazyn, Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice.

Uwaga: Klient nie będący przedsiębiorcą wysyła towar do magazynu sprzedającego na własny koszt. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane. W przypadku uznania reklamacji ole.pl pokrywa koszt odesłania towaru do Przedsiębiorcy.

 

 

 

...............................................................

data i podpis klienta

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3
do Regulaminu

Wzór formularza reklamacji dla Konsumentów

 

ole.pl apola sp.k.,
ul. Rynek Wildecki 3/51,

e-mail: serwis@ole.pl

tel.: 61/ 855 20 85

 

FORMULARZ REKLAMACJI

Dane Klienta:

Imię i Nazwisko zamawiającego: ............................................................................................................................................

Adres do korespondencji:..........................................................................................................................................................

Adres e-mail:...............................................................

Dane dotyczące umowy sprzedaży:

Numer zamówienia (lub login allegro):................................................................................

Data zawarcia umowy sprzedaży:.........................................................................................

Numer faktury VAT/dowodu zakupu:.....................................................................................

Dane dotyczące reklamowanego produktu:

Opis towaru pozwalający na jego identyfikację (np. rodzaj, symbol, itp.):.......................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Opis wady produktu:....................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Data stwierdzenia wady:.......................................................

Żądanie Klienta (proszę zaznaczyć właściwe):

A.     Nieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)

B.     Nieodpłatna wymaina towaru na nowy

C.    Obniżenie ceny towaru

D.    Odstąpienie od umowy i zwrot pieniędzy (Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

Zwrot pieniędzy(dotyczy żądania obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy):

Nazwa banku i numer rachunku bankowego (lub wskazanie innego sposobu dokonania zwrotu):

.........................................................................................................................................................................................................

Inne uwagi Klienta:.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem sklepu.

...............................................................

data i podpis klienta

Prosimy o odesłanie produktu na adres:
OLE.PL Magazyn, Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice.

Formularz ma charakter przykładowy jego załączenie nie ma wpływu na skuteczność złożonej reklamacji


 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu


Wzór formularza reklamacji dla Przedsiębiorców (Klienci nie będący konsumentem)

ole.pl apola sp.k.,
ul. Rynek Wildecki 3/51,

e-mail: serwis@ole.pl

tel.: 61/ 855 20 85

 

FORMULARZ REKLAMACJI
Przeznaczony dla przedsiębiorców (Klient nie będący konsumentem)

Dane Klienta:

Nazwa/Imię i Nazwisko zamawiającego:...............................................................................................................................

Adres:.............................................................................................................................................................................................

Adres e-mail:...............................................................             nr telefonu:...............................................................................

Dane dotyczące umowy sprzedaży:

Data zawarcia umowy sprzedaży:.........................................................................................

Numer faktury VAT/dowodu zakupu:.....................................................................................

Dane dotyczące reklamowanego produktu:

Nazwa produktu:..........................................................................................................................................................................

Kod produktu:..............................................................             Liczba sztuk:.............................................................................

Powód reklamacji produktu:......................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Adres dostawy produktu po reklamacji (jeśli inny niż na fakturze VAT):

Nazwa/Imię i Nazwisko zamawiającego:...............................................................................................................................

Ulica i nr budynku/lokalu:...........................................................................................................................................................

Kod pocztowy, miasto:................................................................................................................................................................

Telefon kontaktowy:...................................................

Prosimy o bezpieczne zapakowanie reklamowanego produktu oraz dołączenie:

·         Formularza reklamacji;

·         Kopii faktury VAT;

·         Karty gwarancyjnej (jeśli była dołączona do produktu).

 

Inne uwagi Klienta:.....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

 

Prosimy o odesłanie produktu na adres:
OLE.PL Magazyn, Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice.

Uwaga: Klient nie będący przedsiębiorcą wysyła towar do magazynu sprzedającego na własny koszt. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane. W przypadku uznania reklamacji ole.pl pokrywa koszt odesłania towaru do Przedsiębiorcy.

 

 

 

...............................................................

data i podpis klienta