sklep@ole.pl, +48 61 855 20 85

Program lojalnościowy

REGULAMIN PROMOCJI
DLA KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO OLE.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Promocji jest OLE.PL APOLA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby oraz adres do korespondencji: ul. Rynek Wildecki 3/51, 61-546 Poznań i adres właściwy w przypadku reklamacji oraz zwrotów: OLE.PL Magazyn Gorlice, ul. Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000650835; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7831750919; REGON: 36601213 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@ole.pl.
1.2. Niniejsza Promocja skierowana jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających umowy sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3. Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem https://www.ole.pl/.

2. DEFINICJE:
2.1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Promocji.
2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – OLE.PL APOLA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby oraz adres do korespondencji: ul. Rynek Wildecki 3/51, 61-546 Poznań i adres właściwy w przypadku reklamacji oraz zwrotów: OLE.PL Magazyn Gorlice, ul. Fryderyka Chopina 58, 38-300 Gorlice), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000650835; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7831750919; REGON: 36601213 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@ole.pl.
2.1.4. PRODUKT – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.1.5. PROMOCJA – Promocja dla Klientów organizowana przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Promocji.
2.1.7. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – regulamin Sklepu internetowego, dostępny pod adresem internetowym https://www.ole.pl/.
2.1.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym https://www.ole.pl/.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI
3.1. Udział w Promocji jest dobrowolny. Uczestnikiem Promocji może być Klient, który:
3.1.1. Posiada Konto w Sklepie Internetowym,
3.1.2. Dokonuje zakupu poza Sklepem Internetowym.
3.1.3. Klient może przystąpić do Promocji poprzez dokonanie zakupu Produktów za określoną, minimalną kwotę w Sklepie Internetowym.
3.2. Klient uczestniczący w Promocji obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl lub też pisemnie na adres: OLE.PL APOLA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Rynek Wildecki 3/51, 61-546 Poznań.

4. WARUNKI PROMOCJI
4.1. Z promocji można skorzystać na dwa sposoby:
4.1.1. Klient, który posiada Konto w Sklepie Internetowym, składa zamówienia jako zalogowany klient i jeżeli wartość zrealizowanych zamówień przekracza kwotę z przelicznika w punkcie 4.3, otrzymuje na stałe rabat po przekroczeniu odpowiedniego progu rabatowego;
4.1.2. Klient może również złożyć jednorazowe zapytanie ofertowe za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli wartość produktów uwzględnionych w zapytaniu lub zaproponowanej przez Sprzedawcę ofercie, którą przedłoży klientowi, będzie przekraczać progi wskazane w punkcie 4.3, wówczas klientowi zostanie przyznany jednorazowy rabat do danego zamówienia złożonego na podstawie oferty lub późniejszych uzgodnień. Czynnikiem decydującym jest tu łączna wartość produktów.
4.2. Klientowi biorącemu udział w Promocji udzielany jest procentowy rabat na Produkty dostępny w Sklepie Internetowym.
4.3. Promocja obowiązuje zgodnie z następującym przelicznikiem:
Wartość zrealizowanych zamówień przekraczająca kwotę 5000 zł brutto = rabat w wysokości 5 %
Wartość zrealizowanych zamówień przekraczająca kwotę 10000 zł brutto = rabat w wysokości 10 %
4.4. Do wartości umowy sprzedaży nie wlicza się kosztów dostawy Produktu.
4.5. Obniżenie ceny następuje automatycznie, a jego wysokość podana jest przed zawarciem Umowy w podsumowaniu koszyka.
4.6. Procentowy rabat nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia Klienta do otrzymania jednorazowego Rabatu, o którym mowa w pkt. 4.3 Regulaminu.
4.7. Program Lojalnościowy nie łączy się z wyprzedażami, promocjami, innymi programami lojalnościowymi oraz rabatami w Sklepie Internetowym.
4.8. Rabat jest udzielany Klientom dokonującym zakupu poprzez Sklep Internetowy, drogą elektroniczną (poprzez pocztę elektroniczną) oraz drogą telefoniczną, gdy wartość zamówionych produktów przekracza progi kwotowe wskazane w pkt. 4.3. Przedstawiona oferta, w przypadku, gdy wartość produktów przekracza dany próg kwotowy – uwzględnia automatycznie rabat z pkt. 4.3.

5. DANE OSOBOWE
5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
5.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Promocji skutkuje brakiem możliwości skorzystania z niej. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
5.3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
5.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych powyżej. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
5.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
5.5.1. realizacja Promocji;
5.5.1.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)
5.5.1.2. dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy
5.5.1.3. zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa firmy, nr NIP, REGON.
5.5.2. marketing bezpośredni
5.5.2.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)
5.5.2.2. dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą
5.5.2.3. zakres maksymalny przetwarzanych danych: numer telefonu, adres poczty elektronicznej;
5.5.3. marketing
5.5.3.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)
5.5.3.2. dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
5.5.3.3. zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko/ nazwa firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
5.5.4. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora
5.5.4.1. podstawą prawną przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO
5.5.4.2. dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata)
5.5.4.3. zakres maksymalny przetwarzanych danych: imię i nazwisko/ nazwa firmy; numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
5.6. Konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
5.6.1. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu.
5.6.2. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 5 Regulaminu. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.7. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
5.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.10. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5.11. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
5.12. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 5 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacje związane z Promocją ( np. zasadami, przebiegiem, realizacją postanowień niniejszego Regulaminu) Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ole.pl lub też pisemnie na adres: OLE.PL APOLA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Rynek Wildecki 3/51, 61-546 Poznań.
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Prawem właściwym dla Regulaminu Promocji jest prawo polskie i język polski.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Promocji w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.